Regulamin

Regulamin świadczenia usług w biurze Worq

1) WSTĘP

„Regulamin świadczenia usług w biurze Worq” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług w biurze zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 43/22-24.

2) DEFINICJE

a. Coworking – usługa polegająca na wynajęciu Użytkownikowi miejsca pracy w ramach oferowanej przestrzeni biurowej;
b. Worq – biuro coworkingowe pozostające w dyspozycji Organizatora;
c. Organizator – Biura GOA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni;
d. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w biurze Worq;
e. Strona internetowa – strona internetowa biura Worq, znajdująca się pod adresem internetowym www.worq.pl;
f. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Organizatora;
g. Wirtualny adres – usługa umożliwiająca podnajem adresu do korespondencji lub siedziby rejestrowej podmiotu gospodarczego lub osoby prawnej oraz obsługę korespondencji;
h. Cennik – cennik świadczenia usług w biurze Worq.

3) COWORKING

a. Przedmiotem usługi coworkingowej jest udostępnienie sali coworkingowej w przestrzeni wspólnej – stanowiska pracy wyposażonego w: biurko, fotel obrotowy do pracy przy komputerze, lampę, Wi-Fi.
b. Udostępnienie przestrzeni socjalnej – kuchni i miejsc odpoczynku oraz budki telefonicznej.
c. Dostęp do sali pracy wspólnej możliwy jest w trzech opcjach:
i. dostęp godzinowy – Użytkownik uzyskuje dostęp na czas określonej liczby godzin po wykupieniu odpowiedniego dostępu zgodnie z Cennikiem*.
ii. dostęp jednodniowy – Użytkownik uzyskuje dostęp na czas jednego dnia po wykupieniu odpowiedniego dostępu zgodnie z Cennikiem*.
iii. dostęp abonamentowy – Użytkownik uzyskuje dostęp na czas zgodny z wykupionym abonamentem, zgodnie z Cennikiem*.
d. Dostęp abonamentowy na każdy kolejny miesiąc należy wykupić najpóźniej na 5 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który kupowany jest abonament. W innym przypadku dostęp do miejsca pracy nie jest gwarantowany,
e. Wszystkie rodzaje dostępu dotyczą wyłącznie osoby Użytkownika i nie jest możliwe jego odstępowanie osobom trzecim.

4) WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ

a. Sala konferencyjna jest dostępna zarówno dla Użytkowników jak i dla osób niezarejestrowanych. Warunki i ceny wynajmu sali określone są w Cenniku*.
b. Użytkownik może dokonać rezerwacji sali konferencyjnej. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata opłaty rezerwacyjnej na konto Organizatora. Użytkownik może bez żadnych konsekwencji odwołać rezerwację do 14 dni roboczych przed terminem rezerwacji (jeśli nie uzgodniono inaczej).
c. W przypadku, gdy rezerwacja nie została odwołana lub została odwołana w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed terminem rezerwacji, Użytkownik jest obciążany kwotą 25% wartości rezerwowanej usługi, a w przypadku odwołania w terminie krótszym niż 3 dni 50% wartości rezerwowanej usługi.
d. Niedopuszczalne jest odstępowanie możliwości korzystania z sali konferencyjnej wynikającej z abonamentu innym Użytkownikom lub osobom trzecim. Niedotrzymanie przez Użytkownika powyższego warunku skutkować będzie rozliczeniem wykorzystania sali na ogólnych warunkach wynajmu sali konferencyjnej wynikających z Cennika.

5) ZASADY OGÓLNE

a. Biuro Worq jest dostępne w dni powszednie od godziny 8:00 do godziny 17:00. Osobom związanym umową może być udostępniane poprzez elektroniczny dostęp do biura, poza standardowymi godzinami pracy, 7 dni w tygodniu. W takim przypadku biuro jest udostępniane po uprzednim zawiadomieniu Organizatora o chęci korzystania z biura. Zawiadomienie takie powinno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym biuro będzie użytkowane przez Użytkownika.
b. W godzinach otwarcia biura, Użytkownicy (w ramach i w trakcie wykupionego dostępu) mogą mieć zapewnioną obsługę recepcyjną. Na obsługę tę składają się:
i. przyjmowanie rezerwacji i udzielanie informacji o wolnych terminach,
ii. pomoc w obsłudze urządzeń biurowych (Użytkownicy mają możliwość korzystania z urządzeń drukujących, kserujących i skanujących oraz innych dostępnych w biurze. Korzystanie z tych urządzeń będzie zgodne z warunkami określonymi w Cenniku),
iii. udostępnianie sprzętu i akcesoriów biurowych,
iv. odbiór korespondencji pocztowej i kurierskiej, a w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada usługi Wirtualnego Biura – odbiór odbywa się na warunkach uzgodnionych wcześniej z pracownikiem recepcji.

6) KORZYSTANIE Z INTERNETU

a. Organizator zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Użytkownika.
b. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z prawem lub nadmierne obciążanie łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest zabronione i może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
c. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

7) WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

a. Wszelkie płatności dokonywane są na podstawie wystawionych faktur VAT.
b. Dostęp do coworkingu, wynajem sali konferencyjnej, sprzętu oraz usługi dodatkowe płatne są z góry kartą, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
c. Dostęp abonamentowy dla Użytkowników oraz dostęp do indywidualnego biura płatne są kartą, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury.
d. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień otrzymania gotówki lub dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Organizatora.
e. W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie określonym w ust. 3, Organizator zastrzega sobie prawo żądania odsetek ustawowych za zwłokę.

8) ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a. W przypadku niezapewnienia przez Organizatora zarezerwowanej lub wykupionej usługi Użytkownikowi przysługuje:
i. 100% wartości niezrealizowanej usługi w przypadku rezerwacji sali konferencyjnej.
ii. proporcjonalny zwrot kosztów wykupionego dostępu w przypadku niemożności dostępu do przestrzeni biurowej.
b. Jednocześnie strony oświadczają, że określone powyżej odszkodowanie wyczerpuje roszczenia wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi.
c. Organizator zastrzega sobie prawo incydentalne ograniczenia dostępności do biura w przypadku organizowania szkoleń, konferencji i innych imprez, nie częściej jednak niż raz w tygodniu. Informacja o możliwych ograniczeniach zostanie podana na stronie internetowej najpóźniej tydzień przed ich planowanym terminem. Z tytułu opisanych ograniczeń Użytkownikom nie przysługuje żadne odliczenie lub odszkodowanie.
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności braku prądu, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i innych.
e. Organizator zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu lokalu, jednakże nie odpowiada za rzeczy Użytkowników pozostawione w biurze.

9) PRZEPISY PORZĄDKOWE

a. Użytkownicy zobowiązani są do:
i. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
ii. przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas korzystania z biura Worq i urządzeń biurowych,
iii. poszanowania osób i mienia osób trzecich oraz mienia w biurze Worq,
iv. zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenia dzwonków telefonów komórkowych w przestrzeni coworkingowej,
v. terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Organizatora,
vi. naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z ich winy i/lub winy ich gości na własny koszt,
vii. odnoszenia się z szacunkiem do innych Użytkowników biura Worq,
viii. zachowania poufności informacji o innych Użytkownikach biura Worq oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność,
ix. zachowania kultury osobistej w kontaktach z pozostałymi Usługobiorcami w sali pracy wspólnej (coworkingowej) oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.
b. Zabrania się:
i. odstępowania kluczy oraz innych form dostępu do budynku i biura osobom trzecim,
ii. odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Organizatora haseł dostępowych,
iii. wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,
iv. spożywania jedzenia poza kuchnią,
v. używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,
vi. słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek.

10) UWAGI KOŃCOWE

a. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga poinformowania o zmianie Użytkowników. Informacja o zmianie regulaminu powinna zostać wywieszona na Tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej.
b. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji w biurze Worq.
c. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.

*Lista możliwych opcji, opłaty i zakres świadczonych usług podane są w Cenniku. Potwierdzeniem wykupienia wybranego dostępu lub abonamentu jest wystawiona faktura VAT.

Zapewnij kompleksową i profesjonalną obsługę swojej firmie!

Image

więcej niż biuro

Jesteśmy dla Twojego biznesu. Rzetelni, skuteczni, wytrwali i kreatywni, zorganizujemy wszystko czego potrzebować będzie Twoja firma dziś, jutro, za rok!

Kontakt

ul. Świętojańska 43/23 (Baltiq Plaza)
wejście od ul. Wybickiego, 2 piętro
81-391 Gdynia
biuro@worq.pl
+48 504 436 437